Vedtægter

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 24. september 1983.

Revideret ved urafstemning januar 1992 og forår 1996.


§ 1 Foreningens navn er: Foreningen af Yngre Otologer (YO).

§ 2 Foreningens formål er at varetage Yngre Otologers faglige interesser.

§ 3 I YO kan optages medlemmer af FAYL med speciel interesse for otologi. Som støttemedlemmer kan optages praktiserende speciallæger i oto-rhino-laryngologi samt overlæger i specialet. I særlige tilfælde kan der optages medlemmer fra andre faggrupper. Bestyrelsen tager for disses vedkommende stilling til optagelse i hvert enkelt tilfælde. Støttemedlemmer har ikke stemmeret. Indmeldelse sker skriftligt inden 1. januar. Som udmeldt af YO betragtes den, der ikke har betalt kontingent i 1 år.

§ 4 Ordinær generalforsamling afholdes årligt i september måned. Bestyrelsen indkalder skriftligt hertil med 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med følgende faste punkter:


1 Valg af dirigent

2 Beretning fra formand og arbejdsgrupper

3 Godkendelse af det reviderede regnskab og fastlæggelse af kontingent

4 Indkomne forslag til sagsbehandling fra medlemmerne

5 Gennemgang af DSOHH`s oplæg til generalforsamling

6 Valg af formand, øvrige bestyrelse, revisorer og revisorsuppleanter

7 Valg af YO`s kandidater til bestyrelsesvalget i DSOHH og til udvalgsposter

8 Eventuelt


Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen senest 4 uger før ordinær generalforsamling få en sag genoptaget som selvstændigt punkt på dagsordenen.

Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal.

Afstemning kan ske ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, hvis blot ét medlem forlanger det. Ved stemmelighed foretages ny afstemning. Ved fornyet stemmelighed er formandens stemme afgørende (undtagen i personspørgsmål).

Der kan stemmes om sager optaget på dagsordenen ved skriftlig fuldmagt, som skal være bestyrelsen i hænde og godkendt ved afstemningens begyndelse.

Afgørelser i sager, som er optaget under dagsordenen punkt: Eventuelt, kan ikke træffes, men sager af væsentlig betydning kan udsendes til urafstemning.

§ 5 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af YO`s bestyrelse, hvis 2 medlemmer ønsker det, med 2 ugers varsel.

Hvis 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer dette over for bestyrelsen, skal denne inden 2 uger, skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling med mindst 2 ugers varsel, således at ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 5 uger efter modtagelsen af begæringen.

§ 6 Bestyrelsen vælges forskudt for 2 år af gangen og består af formand samt 6 medlemmer, som sammen med 2 revisorer og 1 revisorsuppleant vælges ved den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesformanden samt 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg ulige år. Tre bestyrelsesmedlemmer er på valg lige år.

Afstemningen er altid skriftlig og sker for formandens vedkommende ved udfyldelse af en stemmeseddel med angivelse af ét navn, for de øvrige bestyrelsesmedlemmer ved udfyldelse af stemmeseddel med angivelse af højest 6 forskellige navne på opstillede medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen med en næstformand, en sekretær og en kasserer.

Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder før tid, suppleres bestyrelsen op ved næste generalforsamling. I tilfælde af stemmelighed, ved afstemninger i bestyrelsen, er formandens stemme afgørende.

§ 7 Et bestyrelsesmedlem, ordentligvis formanden for YO, er selvskreven kandidat til DSOHH`s bestyrelsesudvalg. De til enhver tid siddende YO-medlemmer i DSOHH`s bestyrelse er bisiddere i YO`s bestyrelse. Det samme gælder de til enhver tid siddende A-kursus-repræsentanter. De ovennævnte har møderet til YO`s bestyrelse.

§ 8 Medlemmer fra YO indstilles som kandidater til valg til DSOHH`s relevante udvalg ( efteruddannelsesudvalg, undervisningsstillingsudvalg ).

§ 9 Bestyrelsen drager omsorg for, at der udpeges en kontaktmand på alle otologiske afdelinger.

Referat af bestyrelsesmøder udsendes til kontaktmændene inden 2 uger.

§ 10 Rejseudgifter for bestyrelsesmedlemmer og udvalgsmedlemmer til indkaldte møder refunderes i der omfang, det er muligt, ordentligvis lægeforeningens takster.

§ 11 Ændringer i vedtægterne kan vedtages på generalforsamlingen med 2/3 af de afgivne stemmer. Mindst 1/3 af medlemmerne skal være til stede. Forslag til vedtægtsændringer skal være udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen.

Hvis ikke 1/3 af medlemmerne er til stede kan forslaget udsendes til urafstemning.

§ 12 Beslutningen om foreningens ophør skal vedtages på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af foreningens medlemmer er til stede. Er dette ikke opfyldt, men der blandt de fremmødte er flertal for ophør, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen. Mindst 2/3 af de fremmødte skal da stemme for ophøret.